תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר:

www.my-wearhouse.comא. הגדרות


בתקנון זה יהיו למונחים שלהלן, המשמעויות כדלקמן:


1. החברה- וורהאוס ביגוד ואופנה בע"מ (MY-WEARHOUSE). ח.פ 514437276 מרחוב דרך בני דרור 10 אזה"ת תל-מונד ת.ד 2657
2. האתר www.my-wearhouse.com
3. הבגדים- הבגדים המופיעים באתר, המוצעים לרכישה.
4. המוצרים – מוצרים אחרים המופיעים באתר, המוצעים לרכישה.
5. זמן אספקת סחורה:


5.1 דואר רשום באמצעות דואר ישראל- בהתאם לזמני ההמצאה הסבירים של דואר ישראל.
5.2 דואר שליחים- עד 2-3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
5.3 יום אספקת הסחורה- היום בו סופקה הסחורה לידי הלקוח.
5.4 כתובת למשלוח דואר- הכתובת שצויינה על ידי הלקוח על גבי טופס ההזמנה.
5.5 יום ביצוע ההזמנה- היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזין הלקוח.
5.6 ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת ימי חג וחול המועד.


ב. כללי


1. אתר "מיי וורהאוס ", הינו אתר המשמש למכירת מוצרים באופן מקוון (להלן: "האתר").
2. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר בלבד, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו וכי הינו מסכים לתנאים אלו.
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסגיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווים הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה העת.
5. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מצויינים בתקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר!
6. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר, מצהיר בזאת, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או הנהלת האתר, בכל הקשור להוראותיו ולתנאיו של הסכם זה.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי והוראות התקנון מדי פעם בפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
8. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
9. מחירי המוצרים המיועדים לרכישה באתר, כוללים מע"מ, אך אינם כוללים דמי משלוח.
10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או דמי המשלוח מעת לעת, הכל על פי צרכיה האישיים, וללא מתן הודעה מוקדמת לעניין זה.
11. החברה והנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות. כמו כן, החברה והנהלת האתר, רשאיות להפסיק מבצעים, הנחות והטבות אלה, להחליפם באחרים או לבטלם, הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת לעניין זה.
12. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
13. תנאי השימוש באתר חלים על כל אמצעי התקשורת המספקים שירותי אינטרנט ובין היתר, מחשב נייח, מחשב נייד, מחשב כף יד, טלפון חכם וכיו"ב.
14. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה ו/או הנהלת האתר.
15. החברה ו/או הנהלת האתר, אינן מתחייבות להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או מוצרים אחרים שתמונותיהם מופיעות באתר. ככל ומוצר אזל מהמלאי, לאחר שהוזמן על ידי הלקוח, תישלח החברה הודעה בעניין ללקוח, והלקוח לא יחוייב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחוייב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה, יהיה הלקוח רשאי לעדכן את החברה בדבר החיוב וכנגד הצגת אסמכתא על ידי הלקוח, יושב התשלום לידי הלקוח.


ג. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות


1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח, באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים, מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות בפרטי הלקוח כל שימוש, ללא אישור מצד הלקוח.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות ובמהירות, על הלקוח להקפיד למסור את כל הפרטים באופן מדוייק, ללא יוצא מן הכלל. ככל שמוצרים יוחזרו לחברה ללא שהגיעו לידי הלקוח, בגין אי מילוי פרטים באופן מדוייק, יחוייב הלקוח בדמי המשלוח החוזר.
4. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה על דבר ביצוע העסקה.
5. ככל ולא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר.
6. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ביצוע ההזמנה.
7. כל לקוח רשאי להשתמש באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:
7.1 הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר, כאילו וקיבל את אישור האפוטרופוס.
7.2 הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הקיימות במשק.
8. יובהר, כי החברה רשאית שלא לאשר הזמנה של לקוח, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באחד מן המקרים שלהלן:
8.1 אם בעת ההרשמה באתר, נמסרו פרטים שגויים.
8.2 אם בוצעו במעשה או במחדל, הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בהנהלת החברה ו/או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה.
8.3 אם הופרו תנאי תקנון זה.
8.4 אם הלקוח הינו בעל חוב כספי לחברה, והחוב לא הוסדר על ידי הלקוח, ערב ביצוע ההזמנה.
8.5 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בכל דרך אחרת.
9. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות דואר אלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותים חדשים באתר, מוצרים חדשים, מבצעים וכיו"ב.
10. אם יתברר, כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו בתוקף, או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, לצורך השלמת העסקה או ביטולה.


ד. מועדי ואופן האספקה


1. ההזמנה תסופק באמצעות דואר ישראל ו/או איסוף עצמי ו/או חברת שליחויות שתיבחר על ידי החברה, לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה (במדינת ישראל בלבד).
2. עלות משלוח המוצרים, תהא כמצויין על גבי טופס ההזמנה.
3. ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי מניין ימי העסקים הנהוג במדינת ישראל. זמן המשלוח הינו עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה ובכפוף למלאי הקיים.
4. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח ללקוח באמצעות דואר רשום.
5. החברה לא תישא באחריות בגין עיכובים של חברות השליחויות השונות, לרבות עיכובים בדואר ישראל, אך תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח במקרה של עיכובים כאמור.
6. האפשרות להזמין מוצרים באתר, מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות.
7. אספקת מוצר תתבצע רק בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי.


ה. ביטול עסקה ואופן החזרת המוצרים


1. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") וכן, התקנות הנובעות מהחוק.
2. הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות.
3. זיכוי בגין עסקה שבוטלה בהתאם לחוק, יינתן בכפוף לכך שהמוצר יוחזר, תוך 14 ימים מיום קבלתו, ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם החשבונית והתווית עליו, כפי שהתקבל במענו של הלקוח. יובהר, כי החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל אשר לקביעת מצבו של המוצר המוחזר.
4. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
5. מובהר ומודגש, כי פריטים אשר נרכשו בסוף עונה ו/או במסגרת מבצעים, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם, הכל בהתאם לחוק.


ו. אחריות החברה


1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף ו/או ישיר, שייגרם למשתמש באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג' מטעמם, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הקונקרטית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, לרבות אופן ביצוע הכביסה ו/או כל שימוש אחר.
5. הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין עיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המיחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הינו מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 09-79668187 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל האפשר.


ז. זכויות יוצרים


1. כל הזכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלו חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים ו/או המוצרים האחרים, וכל פרט אחר הקשור להפרתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים ו/או המוצרים האחרים, תמונות הבגדים ו/או המוצרים האחרים וכיו"ב, ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו, או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, ככל שתינתן.
5. השם וורהאוס אונליין וכן, שם מתחם האתר (domain name), סימני המסחר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד, אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
6. ככל שיש סימני מסחר, לרבות תמונות, שרטוטים וכד', שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהן ללא הסכמתן בהתאם לנוהלי החברות הנ"ל, בעניין זה.
7. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא- ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.


ח. שמירה על סודיות/פרטיות


1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במאגרי המידע שלה.
2. החברה משתמשת בתקני אבטחה גבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת לאומי קארד (להלן: "חברת הסליקה"), לצורך סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה.
3. חברת הסליקה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע, לפי דרישות חברות האשראי, תקן PCI LEVEL 1.
4. לנוהלי אבטחת מידע, ישנן השלכות מערכתיות וטכנולוגיות וכן, השלכות ארגוניות וסדרי עבודה. ההחמרה בנהלים נועדה על מנת לתת תשובה לביקורת הגוברת הן על הסוחרים והן על חברות האשראי על פגיעותן של מערכות המסחר האלקטרוני לפריצות וגניבות פרטי כרטיסי אשראי.
5. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן של הלקוח לבין האתר, הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
6. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ושאו למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עויין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
7. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
8. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות וכשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר- אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
9. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלו או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד ג', בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או ישלחו באמצעותו.


ט. מדיניות פרטיות


1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמא אישית, אשר ילוו את הלקוח בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן, הלקוח מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה כגון: שם, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ביצוע ההזמנה, נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו החופשית. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירת הפרטים והשימוש בהם.
3. מטרת מסירת הפרטים האישיים הינה לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.


י. שונות


1. הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה, והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של בגדים ו/או מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר.
2. החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה.
3. בכל מקרה של סתירה בן הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.
4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
5. שאלות ובירורים; שירות לקוחות
6. בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה בכתובת info@my-wearhouse.com